Art Library of the State Russian Museum

 

Publications of 1997 ] Publications of 1998 ] Publications 1999 ] Publications 2000 ] "Palace Editions" 2001 ] [ "Palace Editions" 2002 (1) ] "Palace Editions" 2002 (2) ] "Palace Editions" 2003 ] Publications2004 ] Publications2005 ] "Palace Editions" 2006 ] Publications2007 ] Publications2008 ]

"PALACE EDITIONS" 2002

Click here to see image

"Sv'atye shestides'atye".
ZHivopis', grafika, skul'ptura v russkom iskusstve 1860-h/
Gos.Russkij muzej; Nauch.ruk. E.Petrova;
Avt.statej V.Len'ashin, I.SHuvalova.-
SPb.: Palace Editions, 2002.-
376 str.- (Al'manah).

Click here to see image

Atterzee. ZHivopis'=Attersee. Malerei/
Painting. 1980-2000/ Gos.Russkij muzej; Muzej L'udviga v Russkom muzee.-
SPb.: Palace Editions, 2000.- 174 str.

Click here to see image

Great Russian Masters and the Image of Christ/
The State Russian Museum; Retretti Art Centre.-

Na fin. i angl.'az.- SPb.: Palace Editions, 2002.- 200 str.

Click here to see image

Kunst aus Kuba= Art from Cuba.
The Ludwig Collection/ Ludwig Forum for International Art;
Peter and Irene Ludwig Foundation; Ludwig Museum in the Russian Museum.-
SPb.: Palace Editions, 2002. - 242 str.

Click here to see image

Russian Folk Toys= Russka'a narodna'a igrushka
v sobranii gosudarstvennogo Russkogo muze
'a/ Gos.Russkij muzej;
Nauch
.ruk. E.N.Petrova; Avt.stat'i i annot.spiska ill'ustr.
I.'A.Boguslavska'a.-
SPb.: Palace Editions, 2002.- 176 str.

Click here to see image

Dionisij v Russkom muzee.
K 500-leti'u rospisi Rozhdestvenskogo sobora Ferapontova monastyr'a/
Gos.Russkij muzej; Nauch.ruk. E. Petrova.-
SPb.: Palace Editions, 2002.- 136 str.

Click here to see image

Natalia Goncharova. The Russian Years=
Natali'a Goncharova: Gody v Rossii. Katalog vystavki/
Nauch.ruk. E.N.Petrova; Sost.letopisi zhizni i tvorchestva E.V.Basner.-
SPb.: Palace Editions, 2002. -342 str.

Click here to see image

Aleksandr Osipovich Orlovskij (1777-1832)/
Gos
.Russkij muzej; Nauch.ruk. E.Petrova, avt.stat'i N.Solomatina,
sost
.kat. E.Mishina, N.Solomatina.- SPb.:
Palace Editions
, 2002.-
95 str.- (Al'manah).

Click here to see image

Otchet 2001/
Al'manah. Vyp.21; Gos.Russkij muzej; Nauch.ruk. E.Petrova;
Avt.vstup.stat'i V.Gusev  = Annual report 2001/ Almanac. Edn.21.-
SPb.: Palace Editions, 2002.- 272 str.

Click here to see image

Dzhudit Rotshil'd/
Gos
.Russkij muzej; Muzej L'udviga v Russkom muzee;
Fond Dzhudit Rotshil
'd, N''u-Jork; Nauch.ruk.E.Petrova.-
Avt
. statej Karen Uilkin, A.D.Borovskij.-na rus. i angl.'az.-
SPb
.: Palace Editions, 2002.-
160 str.

Click here to see image

Natal''a Sitnikova/
Gos.Russkij muzej; Muzej L'udviga v Russkom muzee.-
Nauch.ruk. E.Petrova; Avt.st. A.Borovskij.-
SPb.: Palace Editions, 2002.- 48 str.

Click here to see image

Portret zheny hudozhnika/
Gos
.Russkij muzej; Galere'a moskovskogo centra iskusstv;
Nauch
.ruk. E.Petrova; Avt.st. O.SHihireva.-
SPb
.: Palace Editions, 2002.-60 str.

Click here to see image

Aviva Baal-Teshuva. ZHivopis', guash', kollazh=
Aviva Baal-Teshuva/ Gos. Russkij muzej, Muzej L'udviga v Russkom muzee;
Direktor GRM V.Gusev; Nauch. redaktor E.Petrova; Tekst A.Borovskogo.-
SPb.: Palace Editions, 2002.- 112 str.

Click here to see image

Bernard SHul'ce/
Muzej L'udviga v Russkom muzee; Nauch.ruk. E. Petrova.-
SPb.: Palace Editions, 2002.

TO TOP

Publications of 1997 ] Publications of 1998 ] Publications 1999 ] Publications 2000 ] "Palace Editions" 2001 ] [ "Palace Editions" 2002 (1) ] "Palace Editions" 2002 (2) ] "Palace Editions" 2003 ] Publications2004 ] Publications2005 ] "Palace Editions" 2006 ] Publications2007 ] Publications2008 ]

 Library@rusmuseum.ru 
Copyright 1996-2008 Art Library of the State Russian Museum