Art Library of the State Russian Museum

 

Publications of 1997 ] Publications of 1998 ] Publications 1999 ] Publications 2000 ] "Palace Editions" 2001 ] "Palace Editions" 2002 (1) ] "Palace Editions" 2002 (2) ] "Palace Editions" 2003 ] Publications2004 ] Publications2005 ] "Palace Editions" 2006 ] Publications2007 ] Publications2008 ]

[ "Palace Editions" 2000 ] Articles 2000 A,B ] Articles 2000 V,G ] Articles 2000 D,E,Z,I ] Articles 2000 L,M,N ] Articles 2000 T,U,Ch,Sh,Ya ] Articles 2000 K ] Articles 2000 P,R,S ]

nar_prom.jpg (47222 bytes)

Narodnyj promysel "Krestecka'a strochka" iz kollekcij Russkogo muze'a, Novgorodskogo muze'a-zapovednika, promysla "Krestecka'a strochka"/Gos. Russkij muzej; Nauch. ruk. E.Petrova; Avt. teksta O.Alekseeva. -SPb.: Palace Editions, 2000.-12 str.

skorodum.jpg (15660 bytes)

Gavriil Ivanovich Skorodumov (1754-1792)/Gos. Russkij muzej; Nauch. ruk. E.N.Petrova; Avt. teksta E.Mishina. -SPb.: Palace Editions, 2000.-24 str.

sadovn.jpg (40055 bytes)

Vasilij Semenovich Sadovnikov (1800-1879)/Gos. Russkij muzej; Nauch. ruk. E.N.Petrova; Avt. teksta O.Kaparulina. -SPb.: Palace Editions, 2000.-48 str.

otchet.jpg (24723 bytes)

Gosudarstvennyj Russkij muzej: Otchet=State Russian Museum: Annual Report 1999/Direktor Russkogo muze'a V.A.Gusev, Nauch. ruk. E.N.Petrova. -SPb.: Palace Editions, 2000.-184 str.

blinov.jpg (10300 bytes)

Stas Blinov=Stas Blinov. Ill'ustracii k 'eposu SHota Rustaveli "Vit'az' v tigrovoj shkure" - NY.: Palace Editions, Miro & Zalman Gallery, 2000.-72 str.

javlen.jpg (20967 bytes)

Bel'gin, Tajfun. Aleksej 'Avlenskij. Biografi'a/Gos. Russkij muzej; Nauch. ruk. E.N.Petrova; Per. s nem.T.Kalugina. -SPb.: Palace Editions, 2000.-191 str.

m_c_e.jpg (35406 bytes)

In Malevich`s Circle=V kruge Malevicha: Soratniki, ucheniki, posledovateli v Rossii 1920-1950-h. Katalog Vystavki/Gos. Russkij muzej; Nauch. ruk. E.N.Petrova; Sost. I.Karasik. -SPb.: Palace Editions, 2000.-360 str.

k_m_grm.jpg (20752 bytes)

Kazimir Malevich in State Russian Museum=Kazimir Malevich v Russkom muzee. Katalog/Gos. Russkij muzej; Nauch. ruk. E.N.Petrova,E.N.Petrova i dr.; Avt.-sost. kataloga I.Arska'a i dr. -SPb.: Palace Editions, 2000.-450str.

i_x.jpg (54108 bytes)

Jesus Christ=Iisus Hristos v hristianskom iskusstve i kul'ture 14-20 veka. Katalog Vystavki/Gos. Russkij muzej; Nauch. ruk. E.N.Petrova; Avt. st. V.Bulkin, T.Vilinbahova, M.Petrov, E.Petrova, I.Pleshanova.- Na angl. 'az. -SPb.: Palace Editions, 2000.-524 str.

r_i_r.jpg (45855 bytes)

Russian Impressionism=Russkij impressionizm. ZHivopis' iz sobrani'a Russkogo muze'a. Katalog Vystavki/Gos. Russkij muzej; Nauch. ruk. E.N.Petrova; Avt. st. V.Len'ashin, V.Kruglov.- Na angl. 'az.-SPb.: Palace Editions, 2000.-384 str.

futur.jpg (25856 bytes)

Russian Futurism=Russkij futurizm i David Burl'uk, "Otec russkogo futurizma. Katalog Vystavki/Gos. Russkij muzej; Nauch. ruk. E.N.Petrova; Avt. st. E.Petrova, E.Basner, M'eri Kler Burl'uk Holt. -Na angl. 'az. -SPb.: Palace Editions, 2000.-240 str.

aiv_r.jpg (25727 bytes)

Hovhannes Aivazovsky=Ivan Konstantinovich Ajvazovskij. ZHivopis'. Risunki, akvareli iz muzeev Sankt-Peterburga. Katalog Vystavki/Gos. Russkij muzej; Nauch. ruk. E.N.Petrova; Avt. st. G.Goldovskij. -SPb.: Palace Editions, 2000.-230 str.

ziv_romant.jpg (14166 bytes)

ZHivopis' 'epohi romantizma iz sobrani'a Gosudarstvennogo Russkogo muze'a. Katalog vystavki/Gos. Russkij muzej, Galere'a "Dom Nacshokina; Nauch. ruk. E.N.Petrova, avt. st. i kat. N.Solomatina.- SPb.: Palace Editions, 2000.

k_m_grm.jpg (20752 bytes)

Kazimir Malevich v Russkom muzee. Katalog/Gos. Russkij muzej; Nauch. ruk. E.N.Petrova, E.N.Petrova i dr.; Avt.-sost. kataloga I.Arska'a i dr. -SPb.: Palace Editions, 2000.-450str.

v_k.jpg (30335 bytes)

V'ens Kirkland.Retrospektiva. Katalog vystavki/Gos. Russkij muzej, Muzej L'udviga v Russkom muzee, Muzej i fond V'ensa Kirklanda; Nauch. ruk. E.N.Petrova; Avt. st. E.Andreeva, H''u A.Grant. -SPb.: Palace Editions, 2000.-231 str.

m_z.jpg (20186 bytes)

Mihajlovskij zamok: Zamysel i voplocshenie. Arhitekturna'a grafika 18-19 vekov. Katalog/Gos. Russkij muzej; Nauch. ruk. E.N.Petrova; Sost. kat, avt. vst. st. i komment. V.Puchkov, L.Hajkina. -SPb.: Palace Editions, 2000.-168 str.

[ "Palace Editions" 2000 ] Articles 2000 A,B ] Articles 2000 V,G ] Articles 2000 D,E,Z,I ] Articles 2000 L,M,N ] Articles 2000 T,U,Ch,Sh,Ya ] Articles 2000 K ] Articles 2000 P,R,S ]

Publications of 1997 ] Publications of 1998 ] Publications 1999 ] Publications 2000 ] "Palace Editions" 2001 ] "Palace Editions" 2002 (1) ] "Palace Editions" 2002 (2) ] "Palace Editions" 2003 ] Publications2004 ] Publications2005 ] "Palace Editions" 2006 ] Publications2007 ] Publications2008 ]

 

 Library@rusmuseum.ru 
Copyright 1996-2008 Art Library of the State Russian Museum